Viranomaisapu

Neuvontaa ja apua tarjoavat monet tahot, niin julkinen sektori kuin seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijatkin. Tukea on tarjolla niin akuutteihin kuin pidempiaikaisiin tilanteisiinkin, alkaen oikeusavusta kotiapuun.

Oikeusapu

Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa. Jollei asianosaisella ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa hänelle joko osaksi tai kokonaan valtion varoin.

Lue lisää

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut tukee ja neuvoo 18–64-vuotiaita Siun soten alueen aikuisia ja perheitä. Sosiaalipalveluista voit saada apua, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. vaikeudet selvitä arjesta, mielenterveys- ja päihdeongelmat tai taloudelliset vaikeudet. Sosiaalityö auttaa perhettä löytämään parhaiten palvelevat ratkaisut.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityössä sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä perheen kanssa, millaisesta avusta ja tuesta perhe tai perheen jäsenet hyötyisivät. Työtä tehdään yhdessä muiden tukea tarjoavien tahojen kanssa. Sosiaalityön tavoitteena on vähentää perheiden ongelmia sekä vahvistaa hyvinvointia.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista. Kotipalvelun myöntämisen perusteena voi olla esim. raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve, aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve tai äkillisestä kriisistä tai muusta erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavarojen vahvistumista ja arjessa selviytymistä.

Kasvatus- ja perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvola auttaa ja tukee mm. lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa.

Perhetyö

Perhetyö on keskustelua ja ohjaamista vanhemmuuteen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa. Perhetyö voi olla esimerkiksi keskusteluapua, ryhmätoimintaa, harrastuksessa mukana olemista tai muuta perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista ammatillista työtä.

Lastenpsykiatria ja vauvaperheyksikkö

Lastenpsykiatrian palveluja saatetaan tarvita, kun lapsi on vakavasti masentunut, itsetuhoinen, väkivaltainen, vaikeassa kriisitilanteessa tai psykoottinen. Vauvaperheyksikössä hoidetaan varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Palvelut on tarkoitettu 0–13-vuotiaille lapsille.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian palveluja voidaan tarvita kun nuorella on vaikea kriisitilanne, masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, syömishäiriö tai häiriöitä todellisuudentajussa. Palvelut on tarkoitettu 14–18-vuotiaille nuorille.

Tehoavo

Kiireellisissä mielenterveyteen liittyvissä asioissa, myös erilaisissa kriisitilanteissa, voit soittaa aikuispsykiatrian tehostettuun avohoitoon.

Pohjois-Karjalan kriisikeskus

Pohjois-Karjalan kriisikeskus palvelee erilaisiin elämän ongelmatilanteisiin joutuneita asiakkaita täydentäen julkisten palvelujen verkostoa. Lyhytkestoinen kriisiapu on asiakkaille maksutonta ja halutessaan asiakas voi saada palveluja myös nimettömänä.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on kiireellistä sosiaalialan ammattilaisen antamaa apua sosiaalisessa hätätilanteessa.

Lastensuojelu

Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa. Asiakkuus alkaa usein niin, että vanhemmat tai lapsi ottavat yhteyttä lastensuojeluun ja pyytävät apua. Joskus koulun tai päiväkodin ammattilaiset ja perhe yhdessä ottavat yhteyttä sosiaalipalveluiden työntekijään. Sosiaalipalveluiden työntekijä arvioi, millaista tukea lapsi ja perhe tarvitsevat.

.